תקנון אתר ותנאי שימוש | דיפוזיה
הרשמה לקורס
כניסה לחשבון

תקנון ותנאי שימוש אתר דיפוזיה

שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית המאפשרים גישה לקורסים אליהם נרשם המשתמש
שם המשתמש והסיסמה הינם אישיים, חל איסור להעביר אותם לגורם אחר
משך הזמן בו הקורס זמין לשימוש הינו 6 חודשים, אלא אם צוין אחרת בדף המכירה של הקורס

התכנים באתר וההגנה עליהם

כל משתמש רוכש את הקורסים המוצעים באתר דיפוזיה ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות
משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר דיפוזיה ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין
אתר דיפוזיה מכיל חומר לימודי הכולל תמונות, איורים, גרפיקה, סרטוני וידאו, ומאגר שאלות וכיו"ב (להלן "התכנים") המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים
כל משתמש אשר קיבל גישה לתכנים, רשאי לעשות בתכנים אלו לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון תרגול, הכנת מצגות וכן הכנה ולימוד לבחינות
המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל
כמו כן לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה

אחריות

אתר דיפוזיה אינו מבטיח כי התכנים המוצגים באתר מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור

אתר דיפוזיה והמרצים באתר משקיעים מאמצים רבים על מנת שהתכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים
ואולם למרות זאת, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר דיפוזיה, והאתר או המרצים בקורס לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם
התכנים באתר הינם אקדמיים במהותם ונועדו לצרכי לימוד תאורטי בלבד. כל באמור באתר ובתכניו, לרבות בהרצאות ובאיורים, אין בו משום המלצה על טיפול, אבחנה או כל המלצה רפואית או המלצה בעלת משמעות קלינית

שימוש במידע פרטי של המשתמש

אתר דיפוזיה יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לצורך מתן שירותים המבוקשים על ידך

אתר דיפוזיה היה רשאי לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אל הנרשמים בכל אחד מאמצעי ופרטי ההתקשרות אשר נמסרו על המשתמש באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר מנת להציע לנרשמים באתר דיפוזיה כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יוכל להתאים ו/או לעניין את הרשומים בהתאם למידע המצוי אצלה אודות הנרשמים או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה
הגבלה או מניעה של גישה לאתר
אתר דיפוזיה ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל תכני האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת

החזרים בגין רכישת קורס

 לאחר רכישת הקורס לא ינתן החזר כספי (תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010) - טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול